Untitled Document 

ข้อมูลพื้นฐาน [ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562] สพป.หนองคาย เขต 1

จำนวนสถานศึกษา 159
จำนวนบุคลากร
จำนวนนักเรียน 21,966
แจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ต 0 ครั้ง
ข้อมูลวิเคราะห์ :
ข้อมูลสถิติ : Status
จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120
98 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 121-300
48 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 301-1499
13 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 1500 ขึ้นไป
0 โรงเรียน
ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

สรุปข้อมูลนักเรียน ตามชั้น เพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

นักเรียนทั้งหมด 21,966 คน นักเรียน G ทั้งหมด 177 คน
นักเรียนดอยโอกาส 0 คน
นักเรียนพิการ 0 คน
 
 
 
   
 ม.ปลาย
81 คน

 
ชาย 34 คน
 
หญิง 47 คน
 
   
อนุบาล
4,413 คน
 
ชาย
2,292 คน
 
หญิง
2,121 คน
 
   
ประถม
15,502
 
ชาย
8,035 คน
 
หญิง
7,467 คน
 
   
มัธยม.ต้น
1,970
 
ชาย
1,054 คน
 
หญิง
916 คน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ภาพรวมแผนที่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
///0