Untitled Document 

ข้อมูลพื้นฐาน [ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563] สพป.หนองคาย เขต 1

จำนวนสถานศึกษา 156
จำนวนบุคลากร 1,751
จำนวนนักเรียน 21,624
แจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ต 0 ครั้ง
ข้อมูลวิเคราะห์ :
ข้อมูลสถิติ : Status
จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120
98 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 121-300
45 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 301-1499
13 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 1500 ขึ้นไป
0 โรงเรียน
ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

สรุปข้อมูลนักเรียน ตามชั้น เพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

นักเรียนทั้งหมด 21,624 คน นักเรียน G ทั้งหมด 87 คน
นักเรียนดอยโอกาส 0 คน
นักเรียนพิการ 0 คน
 
 
 
   
 ม.ปลาย
104 คน

 
ชาย 43 คน
 
หญิง 61 คน
 
   
อนุบาล
4,373 คน
 
ชาย
2,265 คน
 
หญิง
2,108 คน
 
   
ประถม
15,227
 
ชาย
7,901 คน
 
หญิง
7,326 คน
 
   
มัธยม.ต้น
1,920
 
ชาย
1,045 คน
 
หญิง
875 คน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ภาพรวมแผนที่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
///0