Untitled Document 

ข้อมูลพื้นฐาน [ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565] สพป.หนองคาย เขต 1

จำนวนสถานศึกษา 156
จำนวนบุคลากร 1,683
จำนวนนักเรียน 20,942
แจ้งซ่อมอินเทอร์เน็ต 0 ครั้ง
ข้อมูลวิเคราะห์ :
ข้อมูลสถิติ : Status
จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120
97 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 121-300
48 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 301-1499
11 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน 1500 ขึ้นไป
0 โรงเรียน
ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

สรุปข้อมูลนักเรียน ตามชั้น เพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

นักเรียนทั้งหมด 20,942 คน นักเรียน G ทั้งหมด 77 คน
นักเรียนดอยโอกาส 0 คน
นักเรียนพิการ 0 คน
 
 
 
   
 ม.ปลาย
112 คน

 
ชาย 46 คน
 
หญิง 66 คน
 
   
อนุบาล
4,205 คน
 
ชาย
2,202 คน
 
หญิง
2,003 คน
 
   
ประถม
14,842
 
ชาย
7,714 คน
 
หญิง
7,128 คน
 
   
มัธยม.ต้น
1,783
 
ชาย
970 คน
 
หญิง
813 คน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ภาพรวมแผนที่โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด
///0