• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
•
นางจุฬารัตน์ เพ็ญกุลกิจ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• พนักงานราชการ สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• เจ้าหน้าที่ บริหารทรัพยากรบุคคลและนิติการ
2
•
นางอนุสรณ์ พฤกษะศรี • เจ้าหน้าที่ ช่วยอำนวยการและเลขานุการ
• พนักงานราชการ สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
3
•
อาชีวบัณฑิต อศบ. • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
4
•
นางสาวชไมพร จิตะบุณย์ • พนักงานราชการ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
5
•
นางอรุณลักษณ์ ทับทิมทอง • พนักงานราชการ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา
• เจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
6
•
นางนิศารัตน์ ยศษา • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา งานทะเบียน
• พนักงานราชการ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
7
•
นางสาวเตือนจิตร บุตรแก้ว • สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา งานหลักสูตรและการสอน
• พนักงานราชการ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
8
•
ขจรศักดิ์ วิเศษสุนทร • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
9
•
มนทกานติ์ ศรีตระกูล • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา งานวิจัยและพัฒนา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
10
•
นางสาวณฐมน ภูดีทิพย์ • เจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
11
Admin Admin • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
12
ดร.วรวิทย์ ศรีตระกูล • ผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฉ.1
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
13
ดร.สุนทรผไท จันทระ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฉ.1
• ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPKS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RVPS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RLIB
14
นางสาวภัคชาดา แย้มสาขา • เจ้าหน้าที่ บริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย์
• เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
15
นายชัชวาล ปุณขันธุ์ • ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ และความร่วมมืออาชีวศึกษา
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
16
นายโชค อ่อนพรม • รองผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฉ.1
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
17
นายถาวร ราชรองเมือง • ผู้อำนวยการ สำนักผู้อำนวยการสถาบัน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
18
นายพงศ์วิวัฒน์ ฮงทอง • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันฯ ฉ.1
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
19
นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ • รองผู้อำนวยการ อาชีวศึกษาบัณฑิต
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ