• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
2283 ศธ 0618/901 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอแจ้งคำสั่ง สำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2282 ที่อก 0803/ว 362 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2281 ที่นค0003/ว0150 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2280 ที่ศธ0607/0081 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขยายเวลาการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
2279 ที่ ศธ 0601/2552 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สำนักอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2278 388.64 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ ป.ตรี สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2277 ที่ศธ 0601/2527 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Introduction of Aviation สำนักอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2276 ที่ศธ0624.10/ว358 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก งดการดำเนินกิจกรรมโครงการอาชีวอาสา เทศกาลสงกรานต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2275 ที่ศธ0624.2/415 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก รายงานการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2274 ที่RFNK-ว003/2564 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมเป็นกรรมการฝ่ายฆราวาส ผ้าป่าสามัคคีของมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2273 ที่ศธ0601/2574 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก คำแถลงนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2272 ที่ศธ0602/92 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งยกเลิกการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 สำนักความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2271 ที่ศธ0631/239 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่ข้อบังคับและระเบียบของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2270 ที่ศธ 0606/157 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ส่งหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2269 ที่ศธ0602/82 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลฯกิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์
ปี พ.ศ. 2564
สำนักความร่วมมือ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2268 ที่ศธ0624.1/539 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2267 ที่ศธ0604/129 2021/04/20 หนังสือราชการภายนอก โครวการฝึกอบรมออนไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ) สำนักนโยบายและแผนก่ารอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
2203 ที่ศธ0617/ว133 2021/03/18 หนังสือราชการภายนอก ข้อบังคับการประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
1470 ศธ0606/2535 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบ video conference สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉ.1
1469 ศธ0633/ว60 2020/04/29 หนังสือราชการภายนอก การจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับเข็มวิทยฐานะบัณฑิต ปกปริญญา ชุดครุย สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ฉ.1

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑